Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem AZD a jinou fyzickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na internetové adrese www.anglictinazdomu.cz (dále jen „webová stránka").

1.2. Podmínky zároveň upravují veškeré vztahy, do nichž AZD vstupuje s fyzickou osobou v souvislosti s jejím nákupem a užíváním kurzu Angličtina pro maminky 1, Angličtina pro maminky 2 nebo Angličtina pro každého (dále jen „kurz“) přístupném na adrese kurzy.anglictinazdomu.cz.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel objednávat kurzy (dále jen „uživatelský účet“). Uživatel může kurzy objednávat též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání kurzu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání kurzu jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Objednávat kurz je možno prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.2. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce.

3.3. Smlouva, na základě které bude uživateli zpřístupněn obsah kurzu pro jeho vlastní potřebu, je uzavřena v okamžiku, kdy bude připsána cena za kurz na účet AZD.

3.4. Uživateli budou zaslány přístupové údaje do kurzu na emailovou adresu uvedenou v objednávce nejpozději do dvou pracovních dnů po připsání ceny kurzu na účet AZD.

3.5. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat AZD formou emailu na adresu anglictinazdomu@gmail.com.

3.6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy AZD vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržela od uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany AZD bezhotovostně zasláním prostředků na účet uživatele.

3.7. Ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby AZD zpřístupnila kurz uživateli (tj. mu ve smyslu § 1837 písm. l dodala digitální obsah) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění kurzu ze strany AZD dojde nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy jí bude připsána platba za kurz na účet AZD. Pokud uživatel ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy kurz spustí (tj. do kurzu se přihlásí), nemá uživatel právo od smlouvy odstoupit.

 

4. UŽÍVÁNÍ KURZU

4.1. Přístup do kurzu je časově omezený. Uživatel bude mít právo kurz využívat po dobu uvedenou na webových stránkách v době uzavření smlouvy. Uživateli je ihned po přihlášení dostupná první lekce kurzu. Další lekce kurzu se otevírají postupně, a to každých 21 dní od data zahájení kurzu.

4.2 AZD zpřístupní uživateli kurz pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů. Uživatel bere na vědomí, že obsah kurzu může pouze opakovaně zhlédnout prostřednictvím elektronického systému, stažení obsahu kurzu není uživateli umožněno, vyjma materiálů takto v kurzu označených.

4.3. Pokud uživatel úspěšně splní všechny závěrečné testy nejpozději do posledního dne konání kurzu, získá certifikát o absolvování. Pro úspěšné splnění je třeba získat minimálně 70% bodů v každém testu. Certifikát je uživateli zaslán na jeho emailovou adresu nejpozději do 14 dnů od ukončení kurzu.

4.4. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny kurz, zda mu funguje zobrazení materiálů a přehrávání audio nahrávek s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná ukázková lekce na adrese kurzy.anglictinazdomu.cz. Úhradou ceny kurzu uživatel potvrzuje, že se mu ukázková lekce přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný kurz. AZD je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci uživatel e z tohoto důvodu.

4.5. Kurz bude uživateli zpřístupněn v závislosti na fungování elektronického systému. V době výpadku či odstávky elektronického systému může být kurz uživateli bez nároku na kompenzaci nepřístupný.

4.6. Je-li v rámci kurzu uživateli umožněno vkládat příspěvky, recenze či jiné texty, AZD si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné či odporující dobrým mravům nebo standardům korektní diskuze. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není AZD uživatele povinna informovat.

4.7. AZD si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání kurzu (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud uživatel:

  • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno AZD či jiných osob;
  • v důsledku nestandardního užívání nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje kurz a jeho podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jeho řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození kurzu, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat kurz, apod.);
  • opakovaně či podstatně porušil tyto podmínky;
  • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu kurzu.

 

5. CENA KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Na webu anglictinazdomu.cz jsou vždy aktuální a platné ceny.

5.2. Cenu kurzu může uživatel uhradit pouze bezhotovostně převodem na účet poskytovatele (dále jen „účet poskytovatele“) společně s uvedením variabilního symbolu platby a to do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Závazek uživatele uhradit cenu kurzu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

5.3. AZD vystaví uživateli po uhrazení ceny kurzu fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

6. SOUHLAS S ETICKÝM KODEXEM KURZU

6.1. Uživatel přihlášením do kurzu vyjadřuje svůj souhlas s etickým kodexem AZD.

6.2. Etický kodex AZD stanovuje, že uživatel vykonává online studium v kurzu samostatně a poctivě, tj. prochází studijní materiály pečlivě a samostatně plní testy, díky nimž může získat certifikát o absolvování.

6.3. Etický kodex dále stanovuje, že ve vztahu uživatele k dalšímu účastníkovi kurzu je nutné, aby se uživatel choval v souladu s dobrými mravy a byl nápomocen ve vzdělávacím procesu ostatním.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů AZD, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů AZD také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

7.4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat AZD o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

7.6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. V případě, že by se uživatel domníval, že AZD provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby AZD odstranila takto vzniklý stav.

7.8. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu AZD povinna tuto informaci předat. AZD má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s kurzem AZD a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení AZD na elektronickou adresu uživatele.

8.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. ODPOVĚDNOST AZD

9.1. Přístup do kurzu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je uživatel povinen chránit před zneužitím. AZD nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

9.2. AZD neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení AZD. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli AZD. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně AZD, zavazuje se AZD bez zbytečného odkladu uvědomit uživatele o této situaci a její příčině. AZD bude pokračovat v poskytování kurzu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

10. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

10.1. Veškerý obsah kurzu je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím AZD.

10.2. Uživatel není oprávněn užívat kurz jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu AZD. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu kurzu ze strany uživatele.

10.3. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené v kurzu je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu AZD jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah kurzu rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

11.1. Právní vztah mezi uživatelem a AZD se řídí právem České republiky. Otázky neupravené podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dalších platných a účinných právních předpisů.

12. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

12.1. V případě nespokojenosti garantujeme vrácení peněz do 10 dní od nákupu kurzu.

12.2. Pro vrácení platby je potřeba zaslat email na adresu anglictinazdomu@gmail.com, který bude obsahovat důvod nespokojenosti a daňový doklad o nákupu kurzu

12.3. Částka bude vrácena na účet uživatele co nejdříve, nejpozději však do 14 dní.

12.4. AZD si vyhrazuje právo odepřít vrácení peněz v případě podezření ze zneužití této garance.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. AZD je oprávněna tyto podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny podmínek ji AZD uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatel měl objektivní možnost seznámit.

13.2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 20. 11. 2017.

 

Podmínky registrace na kurzy.anglictinazdomu.cz